ଆଜି ଆମକୁ ଡାକ!

କ୍ରିପ୍ ପେପର୍ସ |

  • High Quality Crepe Papers Manufacturers

    ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ରିପ୍ ପେପର ନିର୍ମାତା |

    ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ କ୍ରିପ୍ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ହେବ |ପ୍ୟାକେଜିଂର ନିୟମ, ସେଟ୍ରିଲାଇଜେସନ୍ ଶାସନ, ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେଥିରେ ନିର୍ଜଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ |