ଆଜି ଆମକୁ ଡାକ!

ଛୁଞ୍ଚି / ସିରିଞ୍ଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାକ୍ସ |

 • Safety box for needles/syringes

  ଛୁଞ୍ଚି / ସିରିଞ୍ଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାକ୍ସ |

  ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପାତ୍ର ହେଉଛି ଏକ କଠିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ର ଯାହା ହାଇପୋଡର୍ମିକ୍କୁ ନିରାପଦରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  ଛୁଞ୍ଚି, ସିରିଞ୍ଜ, ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଯନ୍ତ୍ର ଯେପରିକି ଏକ IV କ୍ୟାଥେଟର ଏବଂ ଏକ ଥର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ |
  ତ୍ୱଚା
  ଉପରର ଏକ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଞ୍ଚିକୁ ପାତ୍ରରେ ପକାଯାଏ |ଛୁଞ୍ଚିକୁ କେବେବି ଠେଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
  କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ବାଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ପାତ୍ର ଏବଂ / କିମ୍ବା ଛୁଞ୍ଚିର ବାଡିରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ |ତୀକ୍ଷ୍ଣ |
  ପାତ୍ରଗୁଡିକ ସୂଚିତ ରେଖା ଉପରେ ଭରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣତ two ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ |
  ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା |
  ନିଷ୍କ୍ରିୟତୀକ୍ଷ୍ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନର ଅନ୍ତିମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏକ ଅଟୋକ୍ଲେଭରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା |ଏକ କମ୍ |
  ସାଧାରଣ ଉପାୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଳିବା;ସାଧାରଣତ only କେବଳ କେମୋଥେରାପି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜଳିଯାଏ |
  ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ:
  ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ |
  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ
  ଡାକ୍ତରଖାନା
  କ୍ଲିନିକ୍
  ଘର